Skip to main content

Toelichting

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient verzekeraar te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende (UBO) (zie definitie hieronder), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU.

Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mag verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Uit registers zoals die van de Kruispuntbank van Ondernemingen (België) of Kamer van Koophandel (Nederland) kunnen de Uiteindelijk Belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?

In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die -direct of indirect- een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie. Wat wordt hier onder belang verstaan?

 • kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
 • stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
 • feitelijke zeggenschap;
 • bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang?
Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang?
Een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

UBO -verklaring

 • Bedrijfsgegevens:

 • Verklaring:

 • Informatie:

 • Wij laten het de verzekeraar zo spoedig mogelijk weten indien::
   het aantal van de Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 50% of meer verandert onder vermelding van boven gevraagde gegevens van deze belanghebbende(n).
   gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 50% of meer.
 • Ondertekening:

 • De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd de identiteit van de eventueel hierboven opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n) te bevestigen en deze verklaring namens het bedrijf te ondertekenen.